Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propositional /propositional/  

 • Tính từ
  có tính chất đề nghị, có tính chất đề xuất
  có tính chất tuyên bố, có tính chất xác nhận
  (toán học) mệnh đề
  (logic học) (thuộc) mệnh đề

  * Các từ tương tự:
  propositionally