Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proneness /'prəʊnnis/  

  • Danh từ
    thiên hướng bị; sự dễ bị
    proneness to injury
    sự dễ bị tổn hại