Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prolong /prəˈlɑːŋ/  

 • verb
  -longs; -longed; -longing
  [+ obj] :to make (something) last or continue for a longer time
  Chemotherapy helped to prolong [=extendher life.

  * Các từ tương tự:
  prolonged