Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prolixity /prolixity/  

  • Danh từ
    tính dài dòng, tính dông dài; tính rườn rà (nói, viết)