Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prohibitory /prə'hibitəri/  /prəʊ'hibətɔ:ri/

  • Tính từ
    [có tính chất] cấm chỉ
    regulations of a prohibitory nature
    những quy định mang tính chất cấm chỉ