Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prognosticate /prəg'nɒstikeit/  

  • Động từ
    dự đóan
    prognosticate disaster
    dự đóan tai họa
    báo hiệu (một sự cố trong tương lai)