Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

profoundness /profoundness/  

  • Danh từ
    sự sâu, bề dâu
    sự sâu xa, sự xâu sắc, sự thâm thu