Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

profanation /prɒfə'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự báng bổ; lời báng bổ
    sự xúc phạm; hành động xúc phạm