Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

procurement /prə'kjʊəmənt/  

 • Danh từ
  sự kiếm; sự cấp
  the procurement of raw materials
  sự kiếm nguyên liệu
  the procurement of weapons
  sự cấp vũ khí