Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    chính, chủ yếu; phần lớn
    chủ yếu