Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    trước, trước đây
    he had previously worked in television
    anh ta trước [đây] làm việc ở ngành truyền hình