Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có uy tín, có uy thế; mang lại uy tín, mang lại uy thế
  one of the world's most prestigious orchestras
  một trong những dàn nhạc có uy tín nhất thế giới

  * Các từ tương tự:
  prestigiously, prestigiousness