Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preserver /pri'zɜ:v[r]/  

  • Danh từ
    người giữ gìn, người bảo tồn
    người bảo quản; chất [dùng để] bảo quản