Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

present-day /'preznt'dei/  

  • Tính từ
    ngày nay, hiện nay