Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preponderate /pri'pɒndəreit/  

 • Động từ
  (+ over)
  trội hơn (về số lượng, ảnh hưởng, tầm quan trọng); chiếm ưu thế
  Christians preponderate in the population of that part of the country
  tín đồ Cơ Đốc trội hơn về số lượng trong dân cư vùng này ở đất nước

  * Các từ tương tự:
  preponderately