Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prelatic /pri'lætik/  

  • Tính từ
    (thuộc) giáo chủ; (thuộc) giám mục

    * Các từ tương tự:
    prelatical