Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predisposition /,pri:dispə'zi∫n/  

 • Danh từ
  thiên hướng
  a predisposition to find fault
  thiên hướng hay bắt bẻ
  (y học) bẩm chất
  a predisposition to rheumatism
  bẩm chất dễ bị thấm khớp