Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preclusion /pri'klu:ʒn/  

  • Danh từ
    sự ngăn ngừa