Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precisian /pri'siʤn/  

  • Danh từ
    người kỹ tính, người nghiêm ngặt (đặc biệt là đối với việc thực hiện lễ nghi tôn giáo)

    * Các từ tương tự:
    precisianism