Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precipitousness /pri'sipitəsnis/  

  • Danh từ
    tính dốc đứng, tính dốc ngược