Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precipitancy /pri'sipitəns/  

  • Danh từ
    sự vội vàng, sự quá vội, sự đâm sấp giập ngửa
    sự hấp tấp, sự khinh suất, sự thiếu suy nghĩ