Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pre-eminently /,pri:'eminəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hơn hẳn;[một cách] ưu việt