Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thói quen, tập quán, tục lệ
    (ngôn ngữ học) loạt thí dụ (để làm bài tập)