Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

postpositive /'poustpə'ziʃənl/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) đứng sau (từ)

    * Các từ tương tự:
    postpositively