Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hoãn
    lần hoãn
    sau nhiều lần hoãn, con tàu đẫ sẵn sàng chờ hạ thủy