Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

positivism /'pɒzitivizəm/  

  • Danh từ
    (triết học)
    thực chứng luận