Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

positiveness /'pɔzətivnis/  

  • Danh từ
    sự xác thực, sự rõ ràng
    sự quả quyết, sự khẳng định, sự chắc chắn
    giọng quả quyết, giọng dứt khoát