Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    hôi
    your feet are rather pongy!
    chân anh khá hôi đấy!