Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pomposity /pɒmp'pɒsəti/  

  • Danh từ
    sự vênh vang, vẻ vênh vang
    sự khoa trương; lời văn khoa trương