Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều pollices
    ngón cái của chi trước