Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

politely /pə'laitli/  

  • Phó từ
    [một cách] lễ phép;[một cách] lịch sự
    [một cách] tao nhã