Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poignancy /'pɒinjənsi/  

  • Danh từ
    tính thống thiết; tính xót xa