Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thần linh; tinh thần
    sự hô hấp

    * Các từ tương tự:
    pneumatic, pneumatic dispatch, pneumatically, pneumaticity, pneumatics, pneumatised, pneumatocyst, pneumatogram, pneumatograph