Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • abbreviation
    prime minister

    * Các từ tương tự:
    PMS, PMT