Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plenteousness /'plentjəsnis/  

  • Danh từ
    sự sung túc, sự phong phú, sự dồi dào