Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pleasantly /'plezntli/  

  • Phó từ
    [một cách] thú vị
    [một cách] lịch sự và thân thiện;[một cách] dễ thương
    smile pleasantly
    cười một cách lịch sự và thân thiện