Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (thường ở dạng bị động)
    tạo (sửa) (hàng rào) bằng cách xếp cành cây chằng chịt vào nhau
    hàng rào tạo bằng cành cây xếp chằng chịt vào nhau