Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác plc)(viết tắt của Public Limited Company)
    công ty cổ phần hữu hạn