Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

play-acting /'pleiæktiŋ/  

  • Danh từ
    sự đóng kịch (trên sân khấu)
    sự vờ vĩnh, sự "đóng kịch" (nghĩa bóng)