Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

placidity /plə'sidəti/  

  • Danh từ
    sự yên tĩnh
    sự điềm tĩnh
    the placidity of his temperament
    tính khí điềm tĩnh của anh ta