Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • thán từ
  gớm, khiếp! (tỏ ý khinh bỉ, ghê tởm)
  Nội động từ
  nói "gớm" , nói "khiếp" ! (tỏ ý khinh bỉ, ghê tởm)

  * Các từ tương tự:
  pishogue