Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bể tắm
    Tính từ
    (thuộc) cá