Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piscatory /'piskətəri/  

  • Tính từ
    (như) piscatorial
    thích câu cá, mê câu cá