Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piscatorial /,piskə'tɔ:riəl/  

  • Tính từ
    [thuộc sự] câu cá;[thuộc người] đánh cá
    mê câu cá (người)

    * Các từ tương tự:
    piscatorially