Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường)(đùa cợt) nhiều mỡ, mỡ màng, nhờn