Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nước gạo vo, nước rửa bát