Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thức ăn phế thải cho lợn, nước cám lợn