Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính bướng bỉnh, tính cứng đầu cứng cổ; sự ngoan cố, bướng bỉnh