Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

picaroon /pikə'ru:n/  

  • Danh từ
    kẻ bất lương, kể cướp, kẻ trộm
    tàu cướp biển
    Nội động từ
    ăn cướp, dở trò kẻ cướp