Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phosphoresce /fɔsfə'res/  

  • Nội động từ
    phát lân quang

    * Các từ tương tự:
    phosphorescence, phosphorescent, phosphorescently